Saturday, November 21, 2009

aktiviti 9: tugasan 4 mini KT

Rangka pelaksanaan

tajuk:
Penggunaan token/ganjaran dalam meningkatkan persaingan pelajar berkeperluan khas

Matlamat

Meningkatkan penglibatan pelajar di dalam seisi pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan kaedah pemberian token

Objektif kajian

Meneroka
-boleh mencungkil kebolehan dan bakat pelajar
-boleh menjana minda dan idea para pelajar

Menilai
- menilai sikap pelajar sama ada berubah ke arah positif seperti lebih berani dan yakin atau pun tidak
- menilai tahap penglibatan pelajar didalam kelas dimana aktif atau tidak
- menilai tahap pemahaman dan pengetahuan pelajar kepada sesuatu pengajaran yang dilakukan

Persoalan kajian

1) Adakah penggunaan token dapat merangsang minat pelajar untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran.

2) Adakah penggunaan token dapat meningkatkan persaingan dalam kalangan pelajar melibatkan diri di dalam kelas.

aktiviti 8: tugasan 4 mini KT

cadangan penambahbaikan

i) pengalaman/refleksi individu

subjek Bahasa Melayu

1) guru perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran
2) guru perlu menjalankan P&P yang lebih kepada kaedah Student centered supaya pelajar terlibat secara langsung dalam P&P
3) guru juga perlu memperbanyakkan aktiviti di dalam kelas
4) guru perlu memberi peneguhan seperti memberi token kepada pelajar supaya pelajar seronok untuk belajar

subjek Kemahiran Hidup

a)Guru perlu membuat penambahbaikan didalam pengajaran seperti contoh memberikan token setiap kali pelajar dapat menjawab dengan betul atau jika mendapat markah tertinggi. Ini akan menjadikan semua pelajar didalam kelas itu berusaha untuk mendapat markah tertinggi didalam kelas.

b)Guru perlu mempelbagaikan kaedah mengajar, dan tidak terlalu bergantung kepada cara tradisional sahaja. Kaedah yang boleh diperkenalkan ialah penggunaan token dan juga tayangan video.


ii) Pengalaman/ refleksi secara berkumpulan

Didalam pasukan, kami telah berbincang dimana untuk kedua-dua subjek iaitu Kemahiran Hidup dan Bahasa Melayu perlu diperkenalkan kaedah token ini supaya dapat menarik minat pelajar dan sekaligus akan memberi persaingan baik diantara pelajar. Pelajar akan berlumba-lumba untuk menjadi yang terbaik diantara mereka.

iii) Pengalaman/refleksi dari pasukan luar

Di luar pasukan pula,untuk kedua-dua subjek ini perlu ada peneguhan supaya pelajar dapat meminati subjek yang diajar

aktiviti 7: tugasan 4 mini KTi) pengalaman/refleksi individu

Kelemahan subjek Bahasa Melayu

1) Biasanya keadah pengajaran guru lebih kepada teacher centered iaitu guru banyak bercakap daripada pelajar.

2) Guru tidak mempelbagaikan kaedah pengajaran di dalam kelas.

3) Guru lebih banyak menggunakan teknik syarahan ketika memberi penerangan di dalam kelas.

4) Guru tidak banyak menggunakan Bahan Bantu Mengajar (BBM).

5) Guru banyak meminta pelajar menyalin nota tanpa mengetahui bahawa pelajar memahami atau pun tidak.

6) Guru jarang memberi peneguhan kepada pelajar.

kelemahan subjek Kemahiran Hidup

a) Tidak minat

-Tidak semua pelajar disekolah meminati subjek Kemahiran Hidup. Ini kerana, mereka tidak menyukai guru yang mengajar atau pengajaran guru terlalu membosankan. Tidak semua pelajar menyukai kemahiran yang diberikan oleh guru.

b) Penerangan tradisional

-Penerangan yang dibuat disekolah terlalu tradisional. Tiada tayangan video atau kaedah lain yang boleh digunakan untuk menarik perhatian pelajar. Cara yang selalu digunakan ialah dengan cara demonstrasi.

c)Tidak diberikan hadiah

-sebagai contoh, apabila satu kumpulan itu menang seperti contoh pertandingan memasak diantara kumpulan, guru tidak memberikan sebarang hadiah. Ini sedikit sebanyak boleh mengurangkan minat pelajar untuk memenangi pertandingan tersebut.


ii) Pengalaman/ refleksi dalam pasukan

guru tidak memberikan penerangan yang jelas mengenai sesuatu bab itu. Kadang-kala pelajar terpaksa membayangkan alatan tersebut kerana alatan tersebut tidak berada disekolah. Ini akan menyukarkan pelajar untuk mengingatinya.-guru juga terlalu tradisional memberikan penerangan didalam bilik kemahiran hidup. Kaedah yang digunakan sama setiap kali kelas.

iii) Pengalaman/refleksi dari pasukan luar

Refleksi kelemahan subjek Bahasa Melayu

1) Kadang kala pelajar berasa bosan dengan aktiviti yang dijalankan di dalam kelas.

2) Guru hanya terikat dengan penggunaan buku teks dan merujuk buku rujukan yang sama.

3) Guru memulakan pengajaran terus kepada isi pengajaran yang ingin diajar tanpa memulakan dengan set induksi terlebih dahulu.

Refleksi/kelemahan subjek Kemahiran Hidup

Kemahiran yang diajar tidak semestinya diminati semua pelajar. Jika mereka tidak minat, ini akan membuatkan pelajar tersebut tidak boleh menumpukan perhatian didalam kelas.

aktiviti 6: tugasan 4 mini KT

i) Pengalaman dan refleksi secara individu

Kekuatan subjek Bahasa Melayu

1) Subjek bahasa Melayu adalah menggunakan bahasa ibunda yang membolehkan semua pelajar mudah memahami apa yang diajar.
2) Guru memberi penerangan yang jelas
3) Guru banyak memberi latihan dan nota-nota penting kepada pelajar yang membuatkan pelajar tidak ketinggalan.
4) Guru banyak juga menggunakan peta minda di papan hitam bagi memberi gambaran dan memudahkan pemahaman pelajar.
5) Guru melibatkan pelajar main peranan mengikut tajuk-tajuk tertentu seperti belajar sajak, pantun, drama dan sebagainya.

Kekuatan subjek Kemahiran Hidup

a) Diajar kemahiran yang pelbagai

-Kemahiran pelbagai telah diperkenalkan untuk pelajar menguasai kemahiran yang telah diberikan oleh guru

b) Pembelajaran lebih bermakna

-Ini kerana kemahiran yang didapati dan maklumat yang diberikan oleh guru dulu, telah memberikan saya panduan sehingga ke hari ini.

c) Dapat menyelesaikan masalah dengan baik

-Ketika matapelajaran ini diajar disekolah, kami diberikan tugasan dimana kami dikehendaki membuat sesuatu yang luar biasa dari yang lain. Kami telah melakukan projek menggunakan bahan buangan untuk dijadikan bunga, bekas pensel dan lain-lain lagi. Ini memberi kesan kepada saya sehingga ke hari ini supaya bersikap rasional ketika membuat sebarang keputusan.

d) Dapat menjana minda pelajar

-Ini dimaksudkan dengan dimana, apabila diberi bahan terbuang kami dikehendaki mencipta sesuatu yang kreatif. Ini telah menjadikan pelajar sentiasa menjana minda untuk membuat sesuatu yang kreatif.


ii) Pengalaman/refleksi dalam kumpulan

Untuk matapelajaran Kemahiran Hidup terdapat banyak kemahiran telah diterapkan didalam subjek ini. Bukan sahaja kemahiran hidup diajar kemahiran tetapi juga Bahasa Melayu yang turut menggunakan kemahiran tertentu pelh guru. Kemahiran-kemahiran ini boleh diguna pakai sehingga ke hari ini.

iii) Pengalaman/refleksi dari kumpulan lain

Kekuatan subjek Bahasa Melayu

1) Subjek Bahasa Melayu mudah diajar kerana ia merupakan bahasa ibunda yang dipelajari oleh semua pelajar.
2) Penerangan yang jelas diberikan oleh guru terutamanya bagi bahagian yang berformat.

Kekuatan subjek Kemahiran Hidup

Matapelajaran Kemahiran Hidup diajar banyak kemahiran yang boleh digunakan dimasa akan datang. Pengalaman berkaitan kemahiran ini, kebanyakan diajar disekolah ketika waktu Kemahiran Hidup. Dirumah, kita tidak pernah mendapat kemahiran seperti yang diajar disekolah.

Friday, November 13, 2009

Aktiviti 5: Kepentingan Guru Novis Menjalankan Kajian Tindakan

1) Supaya guru dapat meningkatkan mutu amalan yang dilakukan ke arah yang lebih baik lagi sebagai satu langkah untuk memajukan diri.

2) untuk memperbaiki teknik pengajaran agar ia dapat menarik minat pelajar untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan lebih aktif.

3) Untuk mengetahui tahap penguasaan dan pencapaian pelajar di dalam kelas

4) Meningkatkan dan membantu pelajar belajar dengan lebih berkesan melalui pengajaran yang erkesan

5) Sebagai satu langkah untuk mencari jalan penyelesaian terhadap sesuatu masalah yang dihadapi sama ada melibatkan P&P, pencapaian pelajar atau pun prestasi guru.

6) Memperkembangkan pengetahuan yang sedia ada dan cuba mencari penemuan yang terbaru dan terbaik untuk pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas

Aktiviti 4: Cadangan Mini Kajian Tindakan

Tajuk:: Penggunaan token/ganjaran untuk meningkatkan persaingan dalam kalangan pelajar pendidikan khas.

Oleh: Mashitoh Abdullah, Marina Ismail & Norfaslin Sudin

Pengenalan
Penggunaan token ialah merupakan satu sistem pengukuhan secara simbolik. Murid diberi token apabila menunjukkan tingkahlaku yang diingini. Program ini dipanggil sebagai sistem ekonomi kerana berasaskan sistem kewangan, iaitu token yang diterima mempunyai nilai ekonomi dan boleh ditukar dengan benda atau aktiviti yang dikenalpasti sebagai pengukuhan kepada murid.

Ini bermaksud, suatu simbol bagi token seperti berbentuk bintang, point, ataupun boleh juga dalam bentuk setem dimana ianya boleh ditukar dengan peneguhan lain yang disukai oleh murid. Cara ini dapat memotivasikan murid untuk menunjukkan tingkahlaku yang positif. Kajian menunjukkan kaedah ini dapat mengurangkan masalah disiplin sekolah.

Pelaksanaan
1. Kenalpasti tingkahlaku sasaran ( peraturan )
2. Kenalpasti bahan token. ( Cth: cip,cop bintang dll )
3. Kenalpasti ganjaran yang akan diperolehi. ( Cth: bekas pensel )
4. Kenalpasti kadar nilai ganjaran ( menu ganjaran ) ( Cth: 10 bintang dapat sebatang pensel.)
5. Murid-murid dijelaskan tentang penerimaan dan penarikan balik token.

Kriteria Pemilihan Token
1. Disukai oleh murid.
2. Mencukupi bila diperlukan.
3. Praktis - tidak menyusahkan.
4. Dalam bentuk yang boleh dihimpunkan, dilihat, disentuh dan dibilang.
5.Tidak mudah diperolehi di tempat lain.
6. Tahan lama.

Peryataan masalah:

Seperti yang sedia umum para pelajar susah untuk menjawab dan mengemukakan soalan selepas aktiviti pengajaran berlaku. Ini kerana pengajaran tersebut membosankan mereka. Di samping itu, melalui kaedah ini, kami juga mencari penyelesaian kepada masalah yang berlaku didalam bilik darjah dan cuba mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Sebab memilih tajuk ini ialah:

1.untuk menarik minat pelajar dengan matapelajaran yang dipelajari.

2.untuk menggalakkan pelajar bertanya di dalam kelas.

3.untuk memberi peluang pelajar untuk menjawab di dalam kelas.

4. untuk menggalakkan dan mengekalkan moral yang tinggi.

Jadual Pemberian Token
1. Menyiapkan tugasan yang diberi guru 3 Token
2. Menghantar tugasan tepat pada waktunya 3 Token
3. Mengangkat tangan untuk menjawab soalan 2 Token
4. Tugasan yang dibuat sentiasa kemas dan betul 2 Token
5. Tidak menganggu rakan sepanjang pengajaran guru dalam kelas 1 Token

Jadual Penarikan Balik Token
1. Bergaduh di dalam kelas 4 Token
2. Tidak hadir ke sekolah 3 Token
3. Masuk ke dalam kelas lewat 2 Token
4. Menjerit ketika menjawab soalan 2 Token
5. Tertinggal alat tulis di dalam kelas 1 Token

Jadual sewaan alatan
1. Pensel warna 4 Token
2. Pemadam 3 Token3
. Pembaris 2 Token
4. Gunting 2 Token
5. Pengasah pensel 1 Token
6. Pensel 1 Token

Aktiviti 3: kolokium

LAPORAN PEMBENTANGAN KOLOKIUM SENIOR


MENINGKATKAN KEYAKINAN PELAJAR BERMASALAH PENDENGARAN UNTUK BERKOMUNIKASI SECARA LISAN DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH ‘VERBAL REPEATITION’ DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


OLEH:
Suzana Mohd Fauzi (P48659)
Ummi Salmah Adnan (P48606)

Najwa Hayatee Abdullah (P48610)


PERNYATAAN MASALAH

Kajian ini adalah untuk melihat sejauhmana kaedah ‘verbal repeatition’ dapat meningkatkan keyakinan pelajar masalah pendengaran untuk berkomunikasi secara lisan dan menilai sejauhmana pelajar masalah pendengaran dapat menguasai perkataan atau istilah dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P).


METODOLOGI

Menggunakan model Lingkaran Kemmis dan Mc Taggart (1988) iaitu melibatkan perancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi.

1. Perancangan - Guru mula merancang bagaimana caranya untuk memudahkan pelajarberkomunikasi secara lisan

2. Tindakan - Guru melakukan kaedah ‘verbal repeatition’ semasa proses P&P berlaku dengan menjalankan kaedah tersebut berulang kali supaya pelajar dapat memahami dan menyatakan bunyi yang disebut oleh guru.
3. Pemerhatian - Guru mengutip data melalui beberapa cara iaitu pemerhatian, temubual, rakaman video dan diari.

4. Refleksi - Guru membuat penilaian kendiri dan membuat penambahbaikan daripada pemerhatian yang dilakukan.


SAMPEL KAJIAN

Kajian ini telah dilakukan ke atas 19 orang pelajar.


SETTING KAJIAN

Bertempat di Sekolah Menengah Dato’ Ibrahim Yaacob, Batu 5, Jalan Ipoh, 51200 Kuala Lumpur.

PENGUMPULAN DAN PENGANALISISAN DATA

Hasil daripada proses pengumpulan dan penganalisisan data adalah seperti berikut:

Pemerhatian

1. Pelajar semakin yakin berkomunikasi secara lisan dan juga dalam menyebut istilah-istilah perkataan
2. Pelajar berani tampil ke hadapan kelas apabila diminta oleh guru
3. Wujud aktiviti bantu-membantu


Temubual

1. Sesetengah pelajar sukar untuk menyebut perkataan yang mengandungi huruf-huruf konsonan.
2. Pelajar berasa seronok kerana diberi pendedahan untuk menyebut istilah-istilah yang agak sukar.

Rakaman video

1. Pada awal kaedah diperkenalkan, pelajar kurang yakin dan malu untuk berkomunikasi dan menyebut istilah perkataan.
2. Pada kitar kedua, pelajar menunjukkan keyakinan dan berani tampil ke hadapan kelas.

IMPLIKASI KAJIAN

Implikasi daripada penggunaan kaedah ‘verbal repeatition’ didapati bahawa adanya peningkatan dari segi keyakinan diri pelajar kerana para pelajar dapat menyebut perkataan dan keadaan ini menunjukkan adanya respon positif dalam kalangan mereka untuk berkomunikasi secara lisan.

PERKONGSIAN ILMU

Melalui kajian yang telah dijalankan, saya dapat mengetahui bagaimana membantu dan melatih pelajar masalah pendengaran untuk berkomunikasi secara lisan. Pelajar masalah pendengaran sebenarnya perlu dilatih untuk berkomunikasi bukan hanya menggunakan bahasa isyarat tetapi melalui tutur kata kerana ada sesetengah mereka yang berupaya menyebut perkataan. Saya juga dapat mengetahui melalui kaedah ‘verbal repeatition’, ia dapat meningkatkan keyakinan pelajar untuk berkomunikasi dan menyebut perkataan dengan betul. Oleh itu, kajian ini memberi input berguna kepada saya kerana kaedah ini amat membantu guru dan pelajar masalah pendengaran dalam proses P&P. Namun, peranan guru amat penting dalam menggalakkan pelajar untuk mengeluarkan suara dan meningkatkan keyakinan mereka supaya tidak merasa malu untuk bertutur.

Adakah kajian tersebut bersesuaian dengan maksud kajian tindakan?

-Kajian yang telah dilakukan tersebut adalah bersesuaian dengan maksud kajian tindakan kerana ia melibatkan usaha penambahbaikan guru dalam kaedah pengajarannya.

Nyatakan sebab kenapa ianya sesuai.- Ianya dikatakan sesuai disebabkan pada permulaannya pengkaji telah mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh pelajar iaitu pelajar mempunyai keyakinan yang kurang dalam berkomunikasi secara verbal kerana terbisa dengan penggunaan bahasa isyarat sebagai bahasa utama mereka. Oleh itu, pengkaji telah menggunakan model Kemmis & Mc Taggart iaitu membuat perancangan, pelaksanaan, pemerhatian, dan refleksi dalam proses pengajaran dengan mengaplikasikan kaedah verbal repeatation. Bagi pelajar masalah pendengaran, ada dalam kalangan mereka yang boleh mengeluarkan suara sebenarnya mempunyai potensi untuk menyebut perkataan. Jadi melalui kaedah pengulangan perkataan oleh guru ini dapat meningkatkan tahap keyakinan pelajar untuk mengeluarkan suara dan menyebut perkataan. Secara langsung melibatkan pelajar dengan komunikasi secara seluruh.


MENINGKATKAN MINAT DAN TAHAP PENGUASAAN PELAJAR DALAM KEMAHIRAN MEMBACA AL-QURAN DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH IQRA’


OLEH:
HALINA BINTI YUSOF (P48588)
NORSYARIAH BINTI SIRUN (P48694)

TUJUAN

Kajian yang telah dilakukan adalah bertujuan untuk meningkatkan tahap penguasaan pelajar tingkatan satu dan tingkatan dua yang lemah dalam membaca Al-Quran supaya mereka dapat menguasai dan memperbaiki tahap bacaan mereka dengan baik dan lancar.

OBJEKTIF KAJIAN

Objektif Umum
Mengetahui sejauhmana tahap kebolehan pelajar dalam membaca Al-Quran dengan menggunakan kaedah Iqra’.

Objektif Khusus
1) Membantu pelajar dapat mengenal huruf-huruf tunggal hijaiyyah dan baris bacaan sebelum membaca al-Quran dengan menggunakan kaedah Iqra’.
2) Melahirkan pelajar yang mampu membaca Al-Quran dengan penggunaan kaedah Iqra’ secara berkesan dan praktikal mengikut hukum tajwid.


PERSOALAN KAJIAN

1) Adakah kaedah Iqra’ dapat membantu pelajar mengenal huruf serta baris dengan lebih cepat dan menguasai bacaan Al-Quran dengan lebih praktikal?
2) Adakah dengan menggunakan kaedah Iqra’ dapat menarik minat pelajar untuk membaca dan mempelajari Al-Quran?
3) Sejauhmanakah keberkesanan kaedah Iqra’ dalam membantu pelajar-pelajar yang lemah untuk mengenal huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran


METODOLOGI KAJIAN

model kajian tindakan Kemmis & Mc Taggart telah digunakan sebagai prosedur kajian iaitu melibatkan proses mengenal pasti masalah, merancang, melaksana, pemerhatian dan refleksi.

1. Mengenal pasti masalahPada peringkat awal, guru mengenal pasti masalah yang timbul dalam pembacaan Al-Quran sama ada pelajar boleh membaca atau pun tidak.
2. MerancangGuru merancang cara yang untuk memudahkan pelajar membaca Al-Quran melalui kaedah Iqra’.
3. MelaksanaGuru mula melaksanakan dengan memperkenalkan kaedah Iqra’ kepada pelajar.
4. PemerhatianGuru membuat pemerhatian terhadap pelajar melalui pembacaan dan tindak balas yang diberikan.
5. RefleksiGuru membuat penilaian kendiri melalui pemerhatian dan tindak balas pelajar terhadap kaedah yang digunakan.


PENGUMPULAN DAN PENGANALISISAN DATA

1) Pengumpulan data

-pemerhatian - dilakukan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku di mana guru telah membuat pemerhatian terhadap tahap bacaan al-Quran pelajar. setiapa hari guru mengadakan bacaan Yasin dan mendapati ada pelajar yang tidak tahu membaca.

-temubual - temubual dilakukan sebanyak 2 kali iaitu sebelum pelaksanaan kajian dilakukan dan selepas pelaksanaan kajian dilakukan bagi mendapat maklum balas pelajar mengenai kaedah yang digunakan sebelum dan selepas menggunakan kaedah Iqra'.

-ujian bacaan - Ujian bacaan dilakukan selepas pelajar dapat mengusai ayat al-Quran dengan menggunakan kaedah Iqra’ di mana ia adalah untuk mengetahui tahap pencapaian pelajar dalam pembacaan sama ada kaedah tersebut berkesan dan menarik perhatian atau pun tidak.

2) Penganalisisan data

-pemerhatian - guru mendapati bahawa kaedah tersebut berjaya dilakukan kerana adanya respon positif daripada pelajar. pelajar sudah dapat membaca dengan baik.

- temubual - setelah kajian dilakukan pelajar sudah menunjukkan peningkatan dalam pembacaan Al-Quran dan terdapatnya keyakinan dalam diri pelajar untuk membaca Al-Quran. pelajar juga menunjukkan minat untuk mendalami bacaan Al-Quran.

- ujian bacaan- Ujian bacaan dilakukan menggunakan buku Iqra’ jilid 1-3. Ianya dilakukan bagi
mengetahui penguasaan bacaan pelajar. Daripada ujian yang dilakukan ini menunjukkan bahawa adanya peningkatan tahap bacaan dan melibatkan semua pelajar dapat membaca berbanding sebelum kaedah ini digunakan.

DAPATAN KAJIAN

Kajian telah dilakukan melalui beberapa kaedah iaitu pemerhatian, temubual dan ujian bacaan dalam kalangan pelajar.

Pemerhatian
1) Tahap kebolehan pelajar dalam membaca al-Quran dengan menggunakan kaedah Iqra’ bertambah baik.
2) Pelajar dapat mengenal dan menulis huruf –huruf tunggal hijaiyyah sebelum memulakan kelas Iqra’.

Temubual
1) Menunjukkan sifat keyakinan apabila diminta oleh guru untuk menulis huruf hijaiyyah
2) Minat yang mendalam untuk belajar serta menguasai bacaan al-Quran.
3) Kelas Iqra’ hendaklah diteruskan supaya mereka dapat belajar membaca al-Quran dengan cepat dan praktikal.

Ujian Bacaan
1) Peningkatan daripada semua pelajar yang terlibat dalam kajian ini.
2) Menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam bacaan huruf hijaiyyah yang tidak bersambung (tunggal)


RUMUSAN/ KESIMPULAN

Sebagai rumusan daripada kajian yang telah dijalankan, didapati bahawa pelajar-pelajar tersebut boleh mengenal huruf-huruf tunggal hijaiyyah dan dapat membaca Iqra’ dengan baik dan praktikal. Terdapat peningkatan terhadap bacaan mereka dimana ada sifat yakin diri dan menunjukkan minat yang mendalam untuk membaca al-Quran.

KELEMAHAN KAJIAN

-dari aspek pengumpulan data - pengkaji tidak menggunakan rakaman video atau pun audio bagi membuktikan bahawa adanya peningkatan terhadap tahap bacaan pelajar.


CADANGAN DAN PENAMBAHBAIKAN


- Guru perlu mengadakan kelas kemahiran membaca Al-Quran kepada pelajar lemah dan pelajar yang berminat untuk mendalami bacaan Al-Quran.

-Kemudahan tempat atau bilik yang sesuai untuk mengadakan kelas supaya pelajar lebih selesa dan dapat menumpukan perhatian semasa kelas berjalan agar tiada gangguan berlaku.

-Menggunakan buku khat supaya pelajar dapat menulis dan membezakan huruf-huruf hijaiyyah dengan jelas dan mengadakan pertandingan menulis khat atau mengadakan ujian menulis hruf hijaiyah.

-Pendedahan penggunaan ICT dalam kalangan pelajar khususnya menggunakan CD atau DVD dalam kaedah Iqra’ bagi menarik perhatian pelajar.

-Menggunakan rakaman video atau rakaman audio untuk kajian akan datang.

Adakah kajian tersebut bersesuaian dengan maksud kajian tindakan?

-kajian tersebut sesuai dengan maksud kajian tindakan kerana guru ingin melakukan perubahan dan penambahbaikan dalam kaedah pengajarannya.

Nyatakan sebab kenapa ianya sesuai..

- Kajian ini adalah sesuai kerana pengkaji telah memperkenalkan kaedah Iqra' dalam pembacaan al-Quran kepada para pelajar. Pengajaran kaedah ini memberi pendedahan asas kepada pelajar untuk mengenali huruf-huruf hijaiyah dengan lebih baik. Kaedah ini merupakan keadah yang dapat menarik minat pelajar kerananya agak mudah dipelajari dan pelajar dapat mengikuti pembacaan al-Quran. Kaedah yang diperkenalkan ini juga meningkatkan tahap penguasaan pembacaan pelajar kerana melalaui hasil yang diperolehi menunjukkan pelajar memberi respon positif.

Aktiviti 2: Abstrak Jurnal


ABSTRAK JURNAL MARINA


Jurnal 1: Action Research and Distributed Problem-Based Learning in Continuing Professional Eduaction

By : David McConnell

Dalam kertas kajian ini, pengkaji menumpukan kepada analisis kerja secara kolaboratif dan pengalaman belajar pelajar yang terlibat dengan memberikan mereka pembelajaran yang berpusatkan masalah iaitu distributed problem-based learning (dPBL) dengan mula menjawab soalan “apakah yang berlaku dalam kumpulan dPBL?”. Berdasarkan pernyataan tersebut, pengkaji mengemukakan dua perkara yang mempunyai hubung kait. Permulaan penilaian pembelajaran adalah dengan cara yang mana kumpulan dPBL membangun sepanjang masa kerja mereka. Pengkaji mengemukakan tiga perbezaan, tetapi tahap pembangunan dalam kumpulan adalah serantak iaitu tahap pertama menggambarkan rundingan. Kedua pula adalah pembahagian tugas dan persetujuan berdasarkan aktiviti kajian dan ketiga adalah berkenaan dengan penghasilan atau pun pengeluaran. Kajian kedua adalah untuk melihat bagaimana cara kerja dalam kumpulan secara dalaman dan luaran dapat membangun dan mengekalkan komuniti pelajar. Kaedah dalam kajian ini adalah melibatkan perbincangan secara online, analisis transkrip perbincangan, perbahasan aktiviti dan perkongsian pengeluaran atau produktiviti.

Jurnal 2 (Abstrak): The Effect of Picture and Prompt on the Writing of student in Primary Grades: Action Reseach by Graduate Students at California State University, Northridge.

Oleh: Marily Joshua et.al

Jurnal ini adalah berkaitan dengan kajian yang telah dijalankan oleh 9 orang guru yang mempunyai pengalaman rata-ratanya adalah selama 6 tahun (1 hingga 15 tahun). Ianya melibatkan kajian tindakan yang mengkaji tentang kesan atau pengaruh penggunaan gambar dalam penulisan murid. Seramai 165 murid terlibat iaitu seramai 83 orang lelaki dan 82 orang perempuan yang terdiri daripada murid tadika hingga gred 2. Data telah menunjukkan bahawa apabila guru memilih tugasan penulisan sebagai satu cara untuk murid mengembangkan penulisannya, penting untuk mereka tahu sama ada menggunakan ‘prompt’ sahaja atau ‘prompt’ berpasangan dengan gambar akan lebih memberi manfaat. Bagi murid yang muda, mungkin murid bahasa kedua, gambar akan membantu kemahiran menulis dan melukis. Walaubagaimana pun, selepas tadika, gambar yang digabungkan bersama ‘prompt’ tidak member kesan positif terhadap penulisan mereka. Guru sebagai pengkaji telah member kesimpulan bahawa walaupun gambar akan memberi konteks dan maklumat latar belakang untuk murid di peringkat semua umur, ia akan menyekat kreativiti mereka. Ini adalah dapatan yang tidak diduga kerana faktor penentu adalah pengalaman dan pengetahuan bahasa Inggeris mereka.


Jurnal 3: “It’s about the Kids”: Transforming Teacher-Student Relationships through Action Research

By: Dwight Rogers et.al

Kajian tindakan adalah sering kali termasuk dalam program pengajaran guru untuk memperbaiki refleksi dan latihan guru. Melalui kajian ini ia memberi tanda yang menunjukkan kesan ke atas pelajar. Artikel ini merupakan penilaian penulis terhadap kajian tindakan yang telah dilakukan oleh 114 guru berpenagalaman yang mengambil sarjana dalam pendidikan. Guru-guru tersebut terdiri daripada pelbagai bidang disiplin dan tahap. Berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan, penulis mendapati bahawa kajian tindakan yang dilakukan oleh guru ini adalah untuk mengkaji tiga perkara utama iaitu apabila guru mendapati bahawa kuranganya hubungan interpersonal dengan pelajar, pelajar yang kurangnya memahami tugas meraka sebagai pelajar dan pelajar yang kurang bersuara di dalam kelas. Penulis telah mengemukakan tiga masalah ini melalui beberapa contoh kajian yang telah dijalankan.
ABSTRAK JURNAL NORFASLIN SUDIN
Jurnal 1:Engaging Children with Useful Words:Vocabulary Instruction in a Third Grade Classroom
Oleh:(Lynn CohenLong Island University, C.W. Post and Katherine Byrnes Great Neck Public Schools)
Kajian ini dilakukan untuk melihat penggunaan perbendaharaan kata dalam lisan, komunikasi dan bertulis semasa menyediakan penulisan dalam seharian kanak-kanak di sekolah. Kajian ini juga melihat cara yang paling bagus perlu digunakan untuk meningkatkan mutu penggunan perbendaharaan kata di sekolah. Tidak seperti cara yang lama dimana guru mengajar tentang perbendaharaan kata melalui kaedah syarahan dan menyuruh mereka membaca apa yang ada didalam buku tersebut. Tapi melalui kaedah tindakan ini, guru meminta mereka membaca dengan kuat supaya guru dapat membetulkan kesalahan mereka dan guru mengalakkan kaedah bercerita didalam kelas supaya perbendaharaan kata mereka baik. Mereka akan belajar 6 perkataan baru setiap hari supaya penulisan mereka bertambah baik. Dari perkataan yang diberi, pelajar akan cuba untuk membuat ayat dan kemudian membaca dengan kuat apa yang ditulis oleh mereka.
Jurnal 2:Action Research: A Tool for Improving Teacher Quality and Classroom Practice
Oleh: (Katherina A’Connor, H. Carol Greene & Patricia J. Anderson)
Kajian tindakan ialah alat atau bahan untuk menolong guru atau tenaga pengajar untuk mendapat strategi pengajaran yang bersesuaian ketika mengajar (Sagor, 2004). Melalui kajian tindakan, terdapat perubahan yang positif seperti peningkatan cara pengajaran guru, refleksi kendiri dan meningkatkan keseluruhan pengajaran didalam kelas(Ferrance, 2000,Johnson & Button at el). Kajian ini lebih bermakna kepada guru kerana guru itu sendiri yang membuat kajian terhadap kelas mereka sendiri.
Jurnal 3: Action Research in the Secondary Science Classroom: Student response to Differentiated, Alternative Assessment.
Kajian dibuat bedasarkan matapelajaran Sains di sekolah dimana guru menggunakan pelbagai jenis kaedah untuk meningkatkan tahap pengajaran mereka didalam kelas. Seperti cara tradisional, guru menganalisis masalah disekolah dan kemudiaan menyelesaikannya untuk diguna pakai untuk masa akan datang. Kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti apakah yang menjadi kegemaran pelajar ini tentang subjek sains. Di dalam kajian ini, guru-guru berpengalaman turut serta dan bersama-sama mencari kaedah terbaik dalam pengajaran sains.
ABSTRAK JURNAL MASHITOH BINTI ABDULLAH
Jurnal 1 : Collaborative Learning Enhances Critical Thinking
Oleh : Anuradha A. Gokhale
Jurnal ini menulis tentang konsep pembelajaran kolaboratif secara berkumpulan atau berpasangan yang bertujuan untuk mencapai matlamat akademik yang telah banyak dikaji sebelumm ini. Istilah pembelajaran kolaboratif di kalangan pelajar merangkumi pelbagai tahap. Pembelajaran kolaboratif menjadikan pelajar aktif dalam penukaran idea di kalangan kumpulan kecil bukan sahaja dapat meningkatkan minat tetapi dapat juga memperkenalkan cara pemikiran kreatif di kalangan pelajar. Kebanyakan kajian banyak dialakukan di sekolah, namun kajian ini akan menjelaskan penggunakan kaedah pembelajaran kolaboratif di peringkat kolej pula.
Jurnal 2 : Using Point-of-View Video Modelling to Teach Play to Preschoolers With Autisme
Oleh : Jeffrey F. Hine dan Mark Wolery
Menggunakan sudut pandangan yang ditunjukkan oleh video untuk mengajar kanak-kanak prasekolah autisme bermain. Kajian ini mengukur keberkesanan menggunakan sudut pandangan yang ditunjukkan oleh video dalam mengajar menggunakan kemahiran-kemahiran bermain permainan yang dipilih kepada dua orang pelajar prasekolah yang autisme. Model-model yang ditunjukkan ini melibatkan rakaman video dan tanpa rakaman video. Kajian ini melihat sejauh mana perspektif kanak-kanak apabila melihat sesuatu dan seterusnya melakukan kemahiran yang disasarkan. Pengkaji menggunakan pelbagai cara terhadap dua kanak-kanak ini berdasarkan dua tingkahlaku untuk menilai kesan sudut pandangan yang ditunjukkan yang diperolehi oleh kanak-kanak dan menyelenggarakan tindakan bermain. Mereka menggunakan kaedah yang digeneralisasikan untuk menilai tahap di mana para peserta menggunakan kemahiran baru dan permainan baru semasa aktiviti bilik darjah. Hasilnya menunjukkan bahawa mode sudut pandangan yang ditunjukkan adalah alat yang berkesan untuk pengajaran bermain kepada pelajar prasekolah dengan autisme.
Jurnal 3 : Direct Instruction With Playfull Skill Extention
Oleh : Jean M Keaton
Kaedah pengajaran secara langsung telah ditemui untuk memperkenalkan kebolehan membaca dan menulis dalam membangunkan pembaca. Sama juga pentingnya, srategi pembelajaran yang membolehkan anak-anak untuk membina pengetahuan melalui penyertaan antif akan meningkatkan motivasi mereka untuk membaca dan menulis. Kajian tindakan yang dilakukan ini adalah untuk meninjau keberkesanan pangajaran secara langsung dengan berjenaka yang dikaitkan dalam membangunkan penulisan dan pembacaan di tadika. Objektif projek ini adalah untuk menghubungkan amalan-amalan yang bersesuaian pengajran arahan langsung. Pendekatan yang sistematik tentang StrategiPembelajaran Bantuan Penelitian (PALS) telah diikuti dengan hanya menggunakan pelajaran-pelajaran yang diarahkan oleh guru, bermain mengikut pembelajaran PALS secara menyeluruh yang diintegrasikan bagi mengekalkan minat kanak-kanak serta memberi motivasi untuk mereka belajar. Keputusan menunjukkan bahawa pelajar yang awalnya menunujukkan prestasi yang rendah dalam menyebut sebutan yang dubaca dan prestasi menulis telah m encapai peningkatan yang terbaik dalam mengenalpasti huruf dan bunyi dan dalam mengaplikasi pengetahuan huruf dan bunyi untuk menjadikan ejaan tepat dalam penulisan. Pelajar-pelajar tadika yang tinggi ketingggian dalam keupayaan membaca menjadikan pencapaian yang lebih baik dengan memperkenalkan perkataan yang dilihat.

Aktiviti 1: Maksud Kajian Tindakan

Buku 1 : Educational Inclusion as Action Research an interpretive discourse

By : Christine O’Hanlon

Kajian tindakan merupakan:

1. Proses menghimpun dan menganalisa maklumat dengan tujuan untuk membuat perubahan dan meningkatkan amalan pendidikan di sekolah, organisasi pendidikan dan institusi pendidikan.

2. Ia juga melibatkan perkembangan profesional pengetahuan kendiri dan melibatkan ciptaan teori atau kaedah pengkaji tentang pengajaran dan pembelajaran.

3. Ia juga merupakan satu bentuk penemuan diri, pembangunan diri dan pemahaman diri.

KAJIAN TINDAKAN

Definisi Kajian Tindakan

1.Kajian tindakan adalah satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar, kritis dan bersedia untuk mengubah amalan-amalannya.
2.Kajian tindakan juga sebagai satu kajian terhadap persekitaran sekolah yang melibatkan warga sekolah itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk memperbaiki kualiti amalan masing-masing.
3.Kesimpulannya, Kajian Tindakan adalah “ belajar daripada apa yang dibuat. ” (learning by doing)

Saturday, November 7, 2009

TUGASAN 2: ULASAN JURNAL

jurnal 1 TAJUK: ACTION RESEARCH AND DISTRIBUTED PROBLEM-BASED LEARNING IN CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION

By : David McConnell

Kajian ini adalah satu penyelidikan tindakan yang telah dilakukan oleh David McConnell mengenai pembahagian pembelajaran berasaskan masalah. Pembelajaran berasaskan masalah (PBL) ini adalah untuk menilai pelajar yang dapat bekerja dalam pengagihan kumpulan belajar kecil dan berunding dalam kalangan mereka dengan fokus kepada masalah.

PERNYATAAN MASALAH

Kajian ini adalah untuk menilai sejauhmana perkembangan sesebuah kumpulan melalui pembahagian pembelajaran berasaskan masalah dalam kumpulan. Ianya juga adalah untuk melihat apakah yang berlaku dalam kumpulan PBL tersebut.

SAMPEL KAJIAN

Kajian dilakukan ke atas 7 orang pelajar iaitu 2 lelaki dan 5 perempuan.

PROSIDUR KAJIAN

Melalui kajian yang telah dilakukan, dengan pengkaji telah membuat kajian berdasarkan tugasan dalam kumpulan di mana berlakunya perbincangan forum yang dikendalikan melalui internet menggunakan Web-ICT.

PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

1) transkrip- pengkaji telah menggunakan transkripsi daripada perbincangan pelajar melalui web perbincangan mereka.

2) temubual- perjumpaan secara face-to-face dilakukan setelah pelajar menyiapkan tugasan mereka.

Analisis data

1) Analisis secara menyeluruh dilakukan melalui transkripsi yang diperolehi daripada perbincangan mereka.

-Penyelidik membaca transkrip untuk memahami kerja kumpulan dan mendalami data tersebut. Analisis awal termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan perkongsian idea, pendedahan, perancangan untuk sesi perbualan, rumusan untuk sesi perbualan, pengeluaran dokumen, perbincangan dokumen, perbincangan amalan profesional, perkongsian sumber, pengeluaran perancangan waktu kerja dan sebagainya.

-penyelidik membuat nota dalam lebih kurang 20 muka surat dengan menggunakan tulisan tangan
-menulis isu dengan lebih detail
-menggariskan isu yang menarik

2) Analisis secara kategori

-penyelidik telah merangka secara kategori dengan membuat nota
-cuba mencari bukti untuk menyokong setiap kategori
-membaca sekali lagi
-menulis nota sekali untuk lebih jelas mengikut kategori.

3) Analisis melalui persembahan carta

-penyelidik membuat rumusan dengan menggambarkan perjalanan perbincangan kumpulan PBL tersebut melalui carta


DAPATAN

Hasil daripada kajian yang telah dijalankan, pengkaji mendapati bahawa setiap ahli kumpulan menunjukkan perkembangan positif dalam gerak kerja mereka. perkembangan yang berlaku ini dapat dilihat melalui beberapa fasa iaitu iaitu fasa 1, fasa 2 dan fasa 3.

1) Fasa pertama- rundingan antara ahli iaitu memperlihatkan adanya kerja kumpulan secara kolaboratif yang meningkat dan melibatkan semua ahli iaitu menyiapkan tugasan bersama. Mereka berunding dan menyelidik masalah, membuat jadual untuk kumpulan, memulakan tugas atau kerja dan menyusun semula jadual berdasarkan pengalaman dan bukti terbaru.

2) Fasa pertengahan- mencirikan organisasi oleh kumpulan itu sendiri dalam 3 sub-kumpulan di mana setiap ahli dalam sub-kumpulan terlibat khususnya bahagian penyelidikan masalah yang diberi.setiap sub-kumpulan memberi fokus dan sumbangan untuk menyiapkan kerja.

3) Fasa akhir- merupakan ciri pengeluaran di mana kumpulan tersebut dapat menyelesaikan masalah dan setiap ahli memberi komen masing-masing.

Melalui kajian yang telah dijalan didapati bahawa pelajar yang terlibat dalam kumpulan menunjukkan perkembangan positif di mana adanya penglibatan semua pelajar dalam menyelesaikan masalah yang diperolehi. Keadaan ini menunjukkan setiap pelajar yang terlibat saling berkomunikasi dan memberi idea masing-masing.Jurnal 2: THE EFFECT OF PICTURE AND PROMPTS ON THE WRITTING OF STUDENTS IN PRIMARY GRADES: ACTION RESEARCH BY GRADUATE STUDENTS AT CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, NOTRHRIDGE

BY : Marily Joshua et.al

Jurnal ini adalah berkaitan dengan kajian yang dijalankan oleh pengkaji bersama beberapa rakan lain iaitu untuk mengkaji kesan penggunaan gambar dan ‘prompts’ dalam penulisan murid sekolah rendah. Terdapat 9 orang guru yang rata-ratanya mempunyai pengalaman selama 6 tahun mengajar terlibat dalam penyelidikan ini.

PERNYATAAN MASALAH

Secara umumnya, penulisan adalah sukar dilakukan oleh murid. Namun, proses penulisan sebenarnya dipengaruhi oleh pelbagai kaedah dan strategi yang boleh digunakan oleh guru untuk menggalakkan murid-murid menghasilkan sebuah penulisan. Oleh itu, pengkaji ingin melihat sejauh manakah penggunaan gambar dalam penulisan adalah benar. Selain itu, pengkaji juga ingin melihat sejauh manakah teknik penggunaan gambar ini berguna dalam proses penulisan dalam kalangan murid.

SAMPEL KAJIAN

Seramai 165 orang murid iaitu 83 orang lelaki dan 82 orang perempuan murid tadika hingga gred 2 telah menjadi sampel dalam kajian ini.

METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini merujuk kepada pencapaian pelajar dalam penghasilan penulisan dengan menggunakan gambar dan ‘prompt’ . Melalui penulisan yang dilakukan oleh murid ini pengkaji telah menggunakan gambar yang biasa dan serupa serta penggunaan gambar yang berwarna untuk memudahkan murid mengecam objek yang dipaparkan. Selain itu turut menggunakan ‘prompt’ lisan. Bold

PROSEDUR KAJIAN

1) mengenalpasti masalah
-guru mendapati terdapat kesukaran untuk meminta murid menulis

2) perancangan
-guru mula merancang melalui kajian lepas menyatakan bahawa penggunaan gambar dapat menimbulkan idea dan murid akan berfikir untuk menulis tentang apa yang dilihat melalui gambar. Jadi guru merancang menggunakan gambar dan prompt dalam penulisan murid. gambar berwarna digunakan iaitu gambar strawberi dan tembikai.

3) tindakan
-seterusnya, menjalankan ujian penulisan ke atas murid

4) Pemerhatian
-guru seterusnya, memerhati tindak balas murid menggunakan dua jenis kaedah tersebut.

5) Refleksi
-membuat refleksi terhadap ujian penulisan yang dibuat dan hasil yang diperolehi.

PENGUMPULAN DAN PENGANALISISAN DATA

-Pengumpulan data telah dilakukan melalui hasil ujian penulisan murid.

-guru telah menganalisis data dengan memeriksa hasil penulisan murid. Guru telah mengambil kira beberapa item iaitu dari segi kualiti penulisan, jumlah abjad, jumlah perkataan dan kualiti gambar itu sendiri. Guru juga turut melihat dari sudut makna yang dihasilkan oleh murid. Guru telah menganalisisnya mengikut kategori-kategori tertentu hasil daripada penulisan murid iaitu mengikut kualiti menulis dan bilangan perkataan yang ditulis.

DAPATAN


Paparan dapatan telah dapat dilihat melalui carta pai yang telah dibuat iaituBold adanya peratusan murid yang menggunakan gambar dan prompt, menggunakan prompt sahaja dan terdapat juga peratusan murid yang tidak mengalami apa-apa perubahan. Melalui dapatan yang diperolehi didapati bahawa sebanyak 25% murid mendapat skor tinggi menggunakan ‘prompt’ sahaja. Manakala sebanyak 34% murid mendapat skor tinggi telah menggunakan gabungan gambar dan ‘prompt lisan. walaubagaimanapun, secara umumnya ia tidak menunjukkan peningkatan dan perubahan dalam penulisan mereka.


jurnal 3 TAJUK : "IT'S ABOUT THE KIDS": TRANSFORMING TEACHER-STUDENT RELATIONSHIPS THROUGH ACTION RESEARCH

BY : DWIGHT ROGERS et.al

PENGENALAN

Kajian tindakan yang dijalankan ini adalah untuk meningkatkan refleksi dan interaksi antara guru dan pelajar dengan menggunakan beberapa pendekatan yang berkesan. Kajian ini dilakukan oleh guru yang berlainan disiplin dan tahap.

PERMASALAHAN KAJIAN

Kajian ini dilakukan apabila pengkaji mendapati bahawa
i) kurangnya hubungan interpersonal dengan pelajar
ii) pelajar kurang memahami tugas mereka sebagai 'learner"
iii) pelajar kurang bersuara di dalam kelas

SAMPEL KAJIAN

Melibatkan pelajar sekolah rendah, sekolah menengah dan sekolah tinggi (dinyatakan secara umum)

SETTING KAJIAN

Kajian telah dilakukan di sebuah sekolah rendah, sekolah menengah dan sekolah tinggi Amerika dengan menjalankan kajian pada setiap sesi pengajaran.

METODOLOGIBold

Kajian dilakukan oleh 3 orang pengkaji yang berbeza iaitu Rachel, Jim dan Silvia di sekolah yang berlainan melalui temubual kepada pelajar, temubual bersama ibu bapa pelajar, survey minat pelajar dan memberi latihan menulis serta ilustrasi.

PENGUMPULAN DATA DAN ANALISA DATA:

Pengumpulan data dalam kajian ini adalah melibatkan 3 orang pengkaji di sekolah yang berbeza, iaitu dibuat oleh Rachel, Jim dan Silvia.

i) Soal selidik (survey) - minat dan kebolehan pelajar terhadap seni
ii) Aktiviti latihan menulis setiap hari
iii) Temubual - dibuat secara individu dengan membincangkan pemilihan penulisan dan ilustrasi
iv) Menyedia dan mengedarkan soalan aneka pilihan kepada pelajar

DAPATAN

Hasil dapatan yang diperolehi menunjukkan bahawa guru lebih mengambil berat tentang pelajar, dapat mengetahui minat pelajar dan melalui kajian yang telah dijalankan ini juga menunjukkan adanya peningkatkan dari segi hubungan baik dengan pelajar. Pelajar juga sudah berani bersuara untuk memberi jawapan, mengemukakan pendapat dan idea mereka.


Persamaan dan perbezaan

Jurnal 1 adalah kajian di mana pengkaji lebih kepada menggunakan pendekatan problem based-learning. Pengkaji ingin melihat sejauhmana contribution pelajar dan apakah yang berlaku dalam aktiviti kumpulan kerja yang dibentuk. Pengkaji telah memperkenalkan sistem dalam talian iaitu secara online dengan mewujudkan satu laman web khas untuk pelajar membuat perbincangan mereka tentang kerja atau tugas yang diberikan. Bagi jurnal 2, pengkaji telah mengenalpasti bahawa sukar untuk guru meminta pelajar menulis. Oleh itu, pengkaji telah menjalankan ujian untuk melihat perkembangan menulis murid dengan penggunaan gambar dan prompt. Jurnal 3 pula adalah lebih kepada kajian untuk meningkatkan interaksi antara pelajar dan guru kerana guru mendapati kurangnya hubungan interpersonal antara meraka mereka sehingga menyebabkan pelajar kurang berkeyakinan untuk bersuara ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Justeru, bagi mendekati pelajar guru telah menggunakan kaedah latihan, temubual dan soal selidik.

Setting kajian dijalankan juga berbeza iaitu jurnal 1 adalah tertumpu kepada pelajar universiti. Jurnal 2 pula adalah murid sekolah rendah dan jurnal 3 adalah pelajar sekolah rendah, sekolah menengah dan sekolah tinggi.

Dari segi pengumpulan data pula bagi jurnal 1 menunjukkan kelainan iaitu mengumpul data melalui transkrip perbincangan kumpulan PBL dan melalui temubual antara pelajar. bagi jurnal 2 pula adalah melalui hasil penulisan murid di mana ujian penulisan dijalankan dan guru telah membuat penilaian melalui penulisan tersebut. Manakal jurnal 3 pula menggunakan teknik mengumpul data secara soal selidik, temubual dan hasil kerja pelajar.

Hasil dapatan juga turut menunjukkan perbezaan di mana jurnal 1 dan jurnal 3 adalah menunjukkan peningkatan dan perubahan yang positif. Namun, bagi jurnal 2 tidak menunjukkan perubahan ketara sebelum dan selepas kajian tindakan dilakukan.

TUGASAN I: ULASAN BUKU


EDUCATIONAL INCLUSION AS ACTION RESEARCH an interpretive discource
By: Christine O’Hanlon

Apa itu kajian tindakan?

Menurut O’Honlan, kajian tindakan adalah

1) Merupakan proses menghimpun dan menganalisa maklumat dengan tujuan untuk membuat
perubahan dan meningkatkan amalan pendidikan di sekolah dan organisasi serta institusi
pendidikan.
2)Ia juga melibatkan perkembangan profesional tentang pengetahuan diri dan melibatkan
ciptaan teori atau kaedah pengkaji tentang pengajaran dan pembelajaran.
3) Merupakan satu bentuk penemuan diri, pembangunan diri dan pemahaman diri.
4) Merupakan transformasi peribadi melalui penggunaan kaedah atau metodologi yang
praktikal untuk melakukan pembaharuan pengajaran. Namun, ianya tidak akan menjadi
pembaharuan tanpa adanya idea dan perancangan oleh orang yang membawa pembaharuan
tersebut.

- Bagi pendapat Kincheloe (1991) dalam buku ini menyatakan bahawa kajian tindakan adalah
suatu tuntutan kuasa yang membenarkan penyelidik melakukan sesuatu kajian ke arah
proses penambahbaikan.

- Apa yang diperkatakan oleh O’Hanlon ini mempunyai persamaan dengan pendapat Johnson
(1993) yang telah dikemukakan dalam jurnal Using Action Research to Implement the
National Geography Standards: Teachers as Researchers
oleh Sarah Witham. Beliau
menyatakan bahawa kajian tindakan melibatkan guru yang cuba mengeluarkan idea
(tindakan) di dalam kelas bagi meningkatkan pengetahuan mereka (kajian) dan memperbaiki
kurikulum, pengajaran dan pembelajaran pelajar.

- Begitu juga dalam jurnal yang berjudul Changes in Vision: Teachers Engaging in Action Research oleh Susan Warnen et.al telah mengemukakan bahawa kajian tindakan
membenarkan guru dalam profesionnya meningkatkan kebijaksanaan melalui kajian yang
dilakukan.

- Selain itu menurut buku lain juga turut mempunyai persamaan dengan pendapat dalam buku ini. Menurut buku Passionate Enquiry and School Development : A Story About Teacher Action Research oleh Marion Dadds iaitu ada mengatakan bahawa kajian tindakan merupakan sesuatu yang berorientasikan kepada perubahan, berorientasikan kepada melakukan sesuatu yang berguna dengan menggunakan pengetahuan yang telah diperolehi melalui proses-proses kajian. Paradigma kajian tindakan ialah tentang usaha atau percubaan untuk memperbaiki fenomena atau masalah yang berlaku di persekitaran sendiri.
- Dapat dirumuskan bahawa kajian tindakan ini adalah satu proses yang mana ianya dilakukan untuk meningkatkan lagi amalan harian, memperbaiki dan menambahbaikan fenomena dan masalah yang berlaku di sekitar bidang pendidikan. Guru sebagai penyelidik memainkan peranan penting dalam menjalankan proses kajian yang melibatkan pengeluaran idea untuk membawa pembaharuan dalam fenomena yang dihadapi. Secara tidak langsung penyelidik dapat menilai amalana mereka dan berusaha menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam profesion mereka.

Mengapa guru melakukan kajian tindakan?

- Sebagai satu usaha untuk mengatasi masalah yang berlaku di dalam bilik darjah.
- Melakukan kajian sebagai bukti yang rasional untuk berubah dan mempertimbangkan
tindakan untuk memperbaiki keadaan atau situasi yang tidak memuaskan.
- Memperbaiki kualiti pendidikan dan latihan sosial khusus untuk pendidikan inklusif.
- Membina perkongsian untuk membuka minda individu atau masyarakat.
- Membentuk kemahiran yang dapat meningkatkan kefahaman tentang sekolah dan kerumitan
yang berlaku dalam bilik darjah.
- Dapat menjadikan guru sebagai seorang yang reflektif terhadap isu-isu pengajaran dalam
pendidikan.

Bila guru melakukan kajian tindakan..

- Guru melakukan kajian tindakan bermula dengan memikirkan situasi masalah yang menjadi
satu keperluan atau tugas sebagai persediaan untuk menyelesaikan masalah yang
dihadapinya.

- Apabila mendapat permasalahan kajian, penyelidikan dan tindakan seterusnya dilakukan
untuk memperbaiki atau membuat penambahbaikan.

Kajian yang dilakukan adalah di dalam kelas dan sekolah iaitu menfokuskan kepada pelajar inklusif.
Model reka bentuk kajian
-Refleksi
-Mengumpul data
-Refleksi
-Merancang
-Refleksi
-Bertindak
-Refleksi
-Menilai
Pengumpulan dan penganalisisan data
1. Soal selidik dan temubual
2. Pemerhatian
3. Jurnal dan autobiografi
4. Merekod
5. Perbincangan
Teknik pengumpulan data
1. Pemantauan/pemerhatian
- guru sebagai penyelidik memainkan peranan utama dalam memantau untuk mengumpulkan bukti dan meransang tindakan. Pemantauan tersebut boleh dilakukan secara terbuka dan seterusnya menfokus kepada satu perkara. Ianya perlu dirancang dan dilakukan dengan teknik-teknik tertentu seperti membuat rakaman.
2. fieldnotes
- merupakan catatan yang diambil daripada pemanatauan guru yang mengandungi maklumat penting.
3. Menggunakan statistik
- pengumpulan data dapat dilakukan secara kuantitatif atau pembuktian melalui angka yang dapat melihatnya secara jelas. Biasanya melibatkan ujian terhadap pelajar bagi mengukur tahap pencapaian mereka.
4. Triangulation
- merupakan teknik yang melibatkan kepelbagaian perspektif iaitu pemerolehan data dari pelbagai individu seperti menggunakan perspektif pelajar, guru dan sebagainya.
5. Temubual
-temubual merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan maklumat secara terus daripada individu di mana ia dapat dilakukan melalui dua cara iaitu secara formal atau struktur dan secara tidak formal atau tidak berstruktur. Teknik secara formal adalah perlu dijalankan secara terancang dengan menyediakan soalan bertulis dan biasanya ditempat tertutup. Bagi temubual secara informal pula ianya masih terancang namun lebih bebas.
- selain itu, terdapat lagi teknik lain seperti kajian kes, fokus kajian, dan soal selidik.
Teknik Penganalisisan Data
penganalisisan data merupakan satu proses yang perlu dijalan oleh setiap pengkaji di mana melalui proses ini pengkaji akan lebih memahami dan mengetahui lebih jelas lagi apa diperolehi kerana ianya adalah melibatkan bukti. Antara teknik analisis yang boleh digunakan adalah:
1. Data yang diperolehi diteliti secara keseluruhan di mana di mana ia melibatkan penetapan kategori data dengan meneliti semula dan seterusnya membahagikan data tersebut kepada kategori-kategori tertentu.

2. Menganalisis melalui proses sumbangsaran. Melalui draf yang pertama kita boleh membuat refleksi mengenai data yang diperolehi dengan menyemaknya semula. Kita perlu menyemak dengan melihat data mana yang diperlukan atau pun tidak dan seterusnya menyemak kembali dan membuat senarai rangka kerja.

3. Menganalisis data secara perbincangan iaitu data yang diperolehi dibincangkan dalam kumpulan penyelidikan iaitu melibatkan proses perbincangan merumuskan dan menjelaskan dapatan yang diperolehi.

4. Mempersembahkan data iaitu hasil dapatan yang diperolehi dapat dipersembahkan melalui beberapa bentuk seperti jadual, graf, carta dan sebagainya.
Etika dalam Penyelidikan
1) Perlu menunjukkan model yang baik untuk membentuk sosial yang demokratik dan inklusif dalam perkembangan pelajar.

2) Menghormati setiap orang yang terlibat dalam kajian, menerima pandangan antara satu sama lain dan berkomunikasi secara bebas dan jujur dalam memberi idea dan mencadangkan tindakan.

3) Menuntut sebuah wacana yang bertujuan untuk memberi ekspresi bebas dan model penyertaan adalah melibatkan keadilan dan kepercayaan.

4) Setiap projek penyelidikan yang baik adalah yang melibatkan penyertaan aktif dalam amalan profesional di mana ia bergantung kepada pembentukan sebuah kod etika yang perlu diterapkan sejak awal.

Antara kod etika yang perlu dipatuhi oleh penyelidik ketika menjalankan pemerhatian dan temubual adalah.

1) Meminta kebenaran sekolah dan guru terlebih dahulu.

2) Perlu membuat rundingan dengan sekolah dan guru mengenai kaedah kajian yang ingin dijalankan.

3) Perlu meminta kebenaran ibu bapa terlebih dahulu sebelum mengambil data mengenai anak mereka.

4) Guru perlu mengetahui maklumat mengenai pemerhatian dan temubual yang dijalankan.

5) Sebarang bentuk rakaman video, rakaman suara atau pengambilan gambar perlu dibuat rundingan dengan peserta dan pihak sekolah.

Tugasan 2: Nota
KONSEP KAJIAN TINDAKAN


Kajian tindakan merupakan satu kajian yang dilakukan oleh peserta sama ada secara individu atau kolobratif terhadap masalah mereka sendiri melalui tindakan atau perubahan bagi tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan amalan mereka sendiri di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu serta situasi di mana amalan dilakukan.


Selain itu terdapat juga definisi yang diberikan oleh tokoh dalam bidang kajian tindakan iaitu Kemmis & Mc Taggart (1988), menyatakan bahawa kajian tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif, dilakukan oleh peserta lain yang berada dalam sesuatu situasi sosial bagi tujuan meningkatkan kerasionalan dan keadilan amalan-amalan kemasyarakatan dan pendidikan mereka sendiri, di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan-amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan.


Seterusnya, Ebutt (1985) pula memperkatakan bahawa kajian tindakan merupakan suatu pengkajian yang sistematik oleh sekumpulan pengamal terhadap usaha-usaha untuk mengubah dan memperbaiki amalan pendidikan melalui tindakan praktis mereka sendiri serta refleksi terhadap kesan atau akibat tindakan tersebut.


McNiff (1988), telah mendefinisikan kajian tindakan sebagai satu pendekatan untuk memperbaiki atau mempertingkatkan kualiti pendidikan melalui perubahan dengan menggalakkan guru-guru menjadi mebih sedar tentang amalan mereka sendiri, menjadi kritis terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia untuk mengubahnya. Ianya melibatkan guru dalam inkuiri yang dijalankan oleh mereka serta melibatkan guru-guru lain secara bersama.Bagi Somekh (1989) pula mendefinisikan kajian tindakan adalah satu kajian terhadap situasi sosial yang melibatkan peserta dalam situasi sosial itu sendri sebagai penyelidik dengan niat untuk memperbaiki kualiti amalan masing-masing.


Kember dan Gow (1992) menyatakan bahawa kajian tindakan melibatkan pengamal (guru) dalam mencuba membaiki pengajaran mereka melalui kitaran yang melibatkan proses perancangan, pelaksanaan, pemerhatian dan refleksi.


MODEL REKA BENTUK KAJIAN TINDAKAN

1) MODEL KAJIAN TINDAKAN ( KEMMIS & Mc TAGGART)

Proses kajian tindakan Kemmis bermula dengan guru menjalankan refleksi ke atas satu-satu isu pengajaran dan pembelajaran yang hendak ditangani. Kemudian guru itu menyediakan satu pelan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Seterusnya guru melaksanakan pelan yang dihasilkan dan dalam proses pelaksanaannya guru terpaksalah memerhati kemajuan tindakan yang dijalankan itu. Keseluruhan pelaksanaan itu disifatkan sebagai Gelungan Pertama (Cycle 1) dan jika masalah itu tidak dapat diatasi, maka guru bolehlah memulakan proses semula ke Gelungan Kedua (Cycle 2) sehinggalah masalah itu diselesaikan. Pada Gelungan Kedua guru mesti mereflek dan membuat adaptasi terhadap pelan tindakan beliau.


Model Kajian Tindakan Kemmis & McTaggart2) MODEL KAJIAN TINDAKAN (JOHN ELLIOT)


Model Elliott untuk kajian tindakan ialah idea utama Elliott ialah penyelidik membangunkan pemahaman peribadike atas sesuatu masalah, dan pengertian abstrak itu adalah penting dalam melaksanakan tindakan (Elliott , 1987:157). Bagi John Elliott, kajian dalam pendidikan adlah satu usaha susila yang mencari dan memahami nilai-nilai dalam pendidikan. Elliott (1985a) berpendapat kajian dalam pendidikan sepatutnya menjadi bentuk kajian tindakan yang baru di mana para guru akan menjadi penyumbang utama.


Model Kajian Tindakan Elliot3) MODEL EBBUTT


David Ebbutt, seorang rakan sekerja John Elliott, telah mendakwa (Ebbutt, 1983a) bahawa bentuk pilin bukan imej yang sesuai digunakan untuk menjelaskan proses kajian tindakan. Ebbutt mencadangkan cara yang terbaik untuk menerangkan proses kajian tindakan adalah menggunakan satu siri pusingan berturut-turut, dengan menyediakan kemungkinan menggabungkan maklum balas di dalam dan antara pusingan bagi tindakan. Pengertian Ebbutt adalah sama untuk dengan model yang dikemnukakan oleh penulis masa kini.

Model Kajian Tindakan Ebutt
4) KAJIAN TINDAKAN DEAKIN

Model proses kajian tindakan Deakin adalah berbentuk pilin. Setiap kitaran terdiri daripada empat elemen iaitu terdiri daripada elemen perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian serta penyemakan semula.

5) MODEL KAJIAN TINDAKAN STRINGER

Gelung interaksi menunjukkan 3 fasa kajian, iaitu bermula dengan penglihatan (looking), pemikiran (thinking) dan tindakan (action). Ini menunjukkan proses itu berulangan dan sentiasa diperbaharui. Dalam model ini, Stringer (1999) mengutamakan penglihatan (looking) untuk membina satu gambaran bagi membolehkan pihak yang berkepentingan (stakeholder) memahami isu yang mereka alami.

Fasa ini meliputi pengumpulan data (seperti melalui temu bual, pemerhatian, dan analisis dokumen), merekod dan menganalisis maklumat serta membina dan melapor kepada pihak yang berkepentingan.

Fasa seterusnya meliputi pemikiran (think), iaitu mentafsir isu-isu dengan lebih mendalam dan mengenal pasti keutamaan bagi menjalankan tindakan.
Pada fasa terakhir, penyelidik bertindak (act), iaitu menghasilkan penyelesaian-penyelesaian yang praktikal terhadap masalah-masalah yang timbul. Ini merangkumi pengujudan pelan tindakan dan menentukan hala tuju seperti menentukan objektif, tugas, dan orang-orang yang akan melaksanakan objektif serta memperoleh sumber-sumber.
Model kajian tindakan Stringer

Friday, November 6, 2009

TUGASAN 3

LAPORAN PEMBENTANGAN KOLOKIUM SENIOR
MENINGKATKAN KEYAKINAN PELAJAR BERMASALAH PENDENGARAN UNTUK BERKOMUNIKASI SECARA LISAN DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH ‘VERBAL REPEATITION’ DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

OLEH:

Suzana Mohd Fauzi (P48659)
Ummi Salmah Adnan (P48606)
Najwa Hayatee Abdullah (P48610)PERNYATAAN MASALAH

Kajian ini adalah untuk melihat sejauhmana kaedah ‘verbal repeatition’ dapat meningkatkan keyakinan pelajar masalah pendengaran untuk berkomunikasi secara lisan dan menilai sejauhmana pelajar masalah pendengaran dapat menguasai perkataan atau istilah dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P).

METODOLOGI

Menggunakan model Lingkaran Kemmis dan Mc Taggart (1988) iaitu melibatkan perancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi

1. Perancangan - Guru mula merancang bagaimana caranya untuk memudahkan pelajar
berkomunikasi secara lisan

2. Tindakan - Guru melakukan kaedah ‘verbal repeatition’ semasa proses P&P berlaku dengan
menjalankan kaedah tersebut berulang kali supaya pelajar dapat memahami dan menyatakan bunyi yang disebut oleh guru.

3. Pemerhatian - Guru mengutip data melalui beberapa cara iaitu pemerhatian, temubual, rakaman video dan diari.

4. Refleksi - Guru membuat penilaian kendiri dan membuat penambahbaikan daripada pemerhatian yang dilakukan.

SAMPEL KAJIAN

Kajian ini telah dilakukan ke atas 19 orang pelajar.


SETTING KAJIAN

Bertempat di Sekolah Menengah Dato’ Ibrahim Yaacob, Batu 5, Jalan Ipoh, 51200 Kuala Lumpur.

PENGUMPULAN DAN PENGANALISISAN DATA

Hasil daripada proses pengumpulan dan penganalisisan data adalah seperti berikut:

Pemerhatian
1. Pelajar semakin yakin berkomunikasi secara lisan dan juga dalam menyebut istilah-istilah perkataan
2. Pelajar berani tampil ke hadapan kelas apabila diminta oleh guru
3. Wujud aktiviti bantu-membantu

Temubual

1. Sesetengah pelajar sukar untuk menyebut perkataan yang mengandungi huruf-huruf konsonan.
2. Pelajar berasa seronok kerana diberi pendedahan untuk menyebut istilah-istilah yang agak sukar.

Rakaman video
1. Pada awal kaedah diperkenalkan, pelajar kurang yakin dan malu untuk berkomunikasi dan
menyebut istilah perkataan.
2. Pada kitar kedua, pelajar menunjukkan keyakinan dan berani tampil ke hadapan kelas.


IMPLIKASI KAJIAN

Implikasi daripada penggunaan kaedah ‘verbal repeatition’ didapati bahawa adanya peningkatan dari segi keyakinan diri pelajar kerana para pelajar dapat menyebut perkataan dan keadaan ini menunjukkan adanya respon positif dalam kalangan mereka untuk berkomunikasi secara lisan.


PERKONGSIAN ILMU

Melalui kajian yang telah dijalankan, saya dapat mengetahui bagaimana membantu dan melatih pelajar masalah pendengaran untuk berkomunikasi secara lisan. Pelajar masalah pendengaran sebenarnya perlu dilatih untuk berkomunikasi bukan hanya menggunakan bahasa isyarat tetapi melalui tutur kata kerana ada sesetengah mereka yang berupaya menyebut perkataan. Saya juga dapat mengetahui melalui kaedah ‘verbal repeatition’, ia dapat meningkatkan keyakinan pelajar untuk berkomunikasi dan menyebut perkataan dengan betul. Oleh itu, kajian ini memberi input berguna kepada saya kerana kaedah ini amat membantu guru dan pelajar masalah pendengaran dalam proses P&P. Namun, peranan guru amat penting dalam menggalakkan pelajar untuk mengeluarkan suara dan meningkatkan keyakinan mereka supaya tidak merasa malu untuk bertutur.

TUGASAN 3

LAPORAN PEMBENTANGAN KOLOKIUM SENIOR

MENINGKATKAN MINAT DAN TAHAP PENGUASAAN PELAJAR DALAM KEMAHIRAN MEMBACA AL-QURAN DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH IQRA’

OLEH:
HALINA BINTI YUSOF (P48588)
NORSYARIAH BINTI SIRUN (P48694)


PERNYATAAN MASALAH

Kajian ini adalah untuk melihat sejauhmana kaedah Iqra’ dapat membantu para pelajar mengenal huruf serta baris dengan lebih cepat untuk menguasai bacaan al-Quran. Selain itu, ia juga untuk melihat sejauhmana kaedah ini dapat menarik minat pelajar untuk membaca dan mempelajari al-Quran serta keberkesanan kaedah ini dalam membantu pelajar lemah untuk mengenal huruf-huruf yang terdapat dalam al-Quran.

METODOLOGI KAJIAN
model kajian tindakan Kemmis & Mc Taggart telah digunakan sebagai prosedur kajian iaitu melibatkan proses mengenal pasti masalah, merancang, melaksana, pemerhatian dan refleksi.

1. Mengenal pasti masalah
Pada peringkat awal, guru mengenal pasti masalah yang timbul dalam pembacaan Al-Quran sama ada pelajar boleh membaca atau pun tidak.

2. Merancang
Guru merancang cara yang untuk memudahkan pelajar membaca Al-Quran melalui kaedah Iqra’.

3. Melaksana
Guru mula melaksanakan dengan memperkenalkan kaedah Iqra’ kepada pelajar.

4. Pemerhatian
Guru membuat pemerhatian terhadap pelajar melalui pembacaan dan tindak balas yang diberikan.

5. Refleksi
Guru membuat penilaian kendiri melalui pemerhatian dan tindak balas pelajar terhadap kaedah yang digunakan.


SAMPEL KAJIAN

Kajian telah dijalankan ke atas 5 orang pelajar lelaki iaitu 4 orang dari tingkatan 1 dan seorang dari tingkatan 2. Kajian ini dilakukan dalam tempoh masa sebulan.

SETTING KAJIAN

Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad, Jalan Landasan, Bukit Kuda, 41300 Klang, Selangor.


PENGUMPULAN DAN PENGANALISISAN DATA

Hasil diperolehi daripada kajian yang telah dilakukan melalui proses pengumpulan dan penganalisisan data yang melibatkan beberapa kaedah iaitu pemerhatian, temubual dan ujian bacaan.


a) Dapatan daripada pemerhatian

Melalui pemerhatian, guru dapat melihat tahap kebolehan pelajar dalam membaca al-Quran dengan menggunakan kaedah Iqra’ adalah semakin bertambah baik. Pelajar juga dapat mengenal dan menulis huruf–huruf tunggal hijaiyyah sebelum memulakan kelas Iqra’.


b) Dapatan daripada temubual

Hasil daripada temubual, guru mendapati bahawa pelajar telah menunjukkan keyakinan diri mereka apabila diminta oleh guru untuk menulis huruf hijaiyah. Pelajar juga memperlihatkan minat mereka untuk belajar serta menguasai bacaan al-Quran. Kelas Iqra’ hendaklah diteruskan supaya mereka dapat belajar membaca al-Quran dengan cepat dan praktikal.

c) Dapatan daripada ujian bacaan

Pelajar memperlihatkan peningkatan dari segi bacaan oleh semua pelajar yang terlibat. Seterusnya, para pelajar telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bacaan huruf hijaiyah yang tidak bersambung iaitu huruf tunggal.


IMPLIKASI KAJIAN

Implikasi daripada kajian yang telah dijalankan adalah didapati bahawa para pelajar boleh mengenal huruf-huruf tunggal hijaiyyah dan dapat membaca Iqra’ dengan baik dan praktikal. Di samping itu, ia dapat memperlihatkan peningkatan minat pelajar terhadap bacaan mereka kerana mereka dapat menunjukkan keyakinan diri semasa membaca al-Quran dan meminta guru meneruskan kelas bacaan Iqra’ agar mereka dapat membaca dengan lebih baik lagi.

MAANFAAT DAN PERKONGSIAN ILMU YANG DIPEROLEHI

Melalui kajian yang telah dilakukan, saya mendapat gambaran umum dan memahami proses kajian tindakan ini dilakukan. Saya dapat mengetahui cara untuk membantu pelajar lemah membaca al-Quran dengan mengenal huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu. Di samping, mengetahui bagaimana kaedah untuk membantu pelajar menambahkan minat mereka membaca al-Quran melalui cara yang mudah diikuti pelajar iaitu kaedah Iqra’.