Saturday, December 5, 2009

Aktiviti 11: Pernyataan masalah berdasarkan jurnal

JURNAL 1 TAJUK: ACTION RESEARCH AND DISTRIBUTED PROBLEM-BASED LEARNING IN CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION

oleh: David McConnell


1. Apakah yang berlaku dalam kumpulan Problem-Based Learning (PBL) apabila diberi tugasan berasaskan masalah dan pengalaman individu untuk diselesaikan masalah dalam kumpulan.
2. Sejauhmanakah perkembangan cara kerja sesebuah kumpulan melalui pembahagian pembelajaran berasaskan masalah dalam kumpulan

JURNAL 2: THE EFFECT OF PICTURE AND PROMPTS ON THE WRITTING OF STUDENTS IN PRIMARY GRADES: ACTION RESEARCH BY GRADUATE STUDENTS AT CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, NOTRHRIDGE.

Oleh: Marily Joshua et. al

Pengkaji mendapat pernyataan masalah ini apabila mendapati murid begitu sukar untuk menulis. Proses penulisan sebenarnya dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti sikap pelajar, kebolehan menulis, topik minat, latar belakang pengetahuan dan pengalaman. Penggunaan gambar pula adalah popular kerana ianya dikatakan dapat menjana idea pelajar. Justeru, pengkaji ingin melihat:

1. Adakah penggunaan gambar dan prompt adalah benar dalam membina kemahiran penulisan murid
2. Sejauhmanakah penggunaan gambar dan prompt memberi kesan kepada proses penulisan pelajar.

JURNAL 3 TAJUK : "IT'S ABOUT THE KIDS": TRANSFORMING TEACHER-STUDENT RELATIONSHIPS THROUGH ACTION RESEARCH

Oleh: Dwight Rogers et. al

Kajian ini dilakukan apabila pengkaji mendapati bahawa

1. Guru kurangnya hubungan interpersonal dengan pelajar
2. Pelajar kurang memahami tugas mereka sebagai pelajar
3. Pelajar kurang bersuara di dalam kelas ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlaku

No comments:

Post a Comment