Saturday, December 5, 2009

Aktiviti 12: Pemurnian

Berdasarkan maklumbalas, penambahbaikan yang boleh dibuat ialah:

Penyataan Masalah

1) Sejauhmanakah kaedah token ini mampu menarik minat pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas?

2)Sejauhmanakah kaedah token ini dapat meningkatkan tahap kefahaman pelajar dan dapat mewujudkan persaingan yang sihat di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas?

Tujuan kajian

1)Untuk menarik minat pelajar dengan matapelajaran yang diajar disekolah

2)Untuk memberikan peneguhan kepada para pelajar, di mana seperti yang kita ketahui para pelajar berkeperluan khas ini amat aktif dan pasif di dalam kelas.

Objektif Kajian

1) Untuk menarik minat pelajar di dalam proses pengajaran dan pengajaran di dalam kelas.

2)Untuk mewujudkan persaingan yang sihat di antara pelajar

3) Untuk menjadikan pelajar berani dengan mencuba untuk menjawab dan bertanya soalan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.

No comments:

Post a Comment