Saturday, November 21, 2009

aktiviti 8: tugasan 4 mini KT

cadangan penambahbaikan

i) pengalaman/refleksi individu

subjek Bahasa Melayu

1) guru perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran
2) guru perlu menjalankan P&P yang lebih kepada kaedah Student centered supaya pelajar terlibat secara langsung dalam P&P
3) guru juga perlu memperbanyakkan aktiviti di dalam kelas
4) guru perlu memberi peneguhan seperti memberi token kepada pelajar supaya pelajar seronok untuk belajar

subjek Kemahiran Hidup

a)Guru perlu membuat penambahbaikan didalam pengajaran seperti contoh memberikan token setiap kali pelajar dapat menjawab dengan betul atau jika mendapat markah tertinggi. Ini akan menjadikan semua pelajar didalam kelas itu berusaha untuk mendapat markah tertinggi didalam kelas.

b)Guru perlu mempelbagaikan kaedah mengajar, dan tidak terlalu bergantung kepada cara tradisional sahaja. Kaedah yang boleh diperkenalkan ialah penggunaan token dan juga tayangan video.


ii) Pengalaman/ refleksi secara berkumpulan

Didalam pasukan, kami telah berbincang dimana untuk kedua-dua subjek iaitu Kemahiran Hidup dan Bahasa Melayu perlu diperkenalkan kaedah token ini supaya dapat menarik minat pelajar dan sekaligus akan memberi persaingan baik diantara pelajar. Pelajar akan berlumba-lumba untuk menjadi yang terbaik diantara mereka.

iii) Pengalaman/refleksi dari pasukan luar

Di luar pasukan pula,untuk kedua-dua subjek ini perlu ada peneguhan supaya pelajar dapat meminati subjek yang diajar

No comments:

Post a Comment